Kancelaria Adwokacka

Adres
ul. Grójecka 194 lok. 112, piętro 7
02-390 Warszawa

Telefon
(+ 48 22) 647 91 00

Faks
(+ 48 22) 647 91 01

www.samsel.pl
biuro@samsel.pl

Aktualności

 • Restrukturyzacja pomiotów gospodarczych

  2014-12-31

  Na przełomie ostatniego roku nasza Kancelaria brała czynny udział w restrukturyzacji kilku ważnych na polskim rynku podmiotów gospodarczych. Udzielaliśmy merytorycznego wsparcia, które okazało się pomocne podczas trudnych przemian wewnętrznych, jakie dokonywały się w przekształcających się podmiotach, w celu ich unowocześnienia, a także poprawy efektywności i skuteczności ich działania. Restrukturyzacje dotyczyła zarówno dużych, polskich spółek giełdowych, jak i mieszczących się w Polsce oddziałów spółek zagranicznych.

 • Program praktyk studenckich

  2014-07-01

  Kancelaria SAMSEL po raz kolejny przystąpiła do programu praktyk skierowanych do studentów prawa w celu  poszerzenia ich zainteresowań i umożliwienia zdobycia doświadczenia w praktyce. Przewidywany okres stażu: od lipca do września z możliwością przedłużenia na cały rok akademicki. Aktualnymi uczestniczkami projektu są Monika Michałowska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zofia Marciniak z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 • Sezon zgromadzeń wspólników zakończony

  2013-07-31

  Prawnicy z naszej kancelarii prowadzili liczne roczne zgromadzenia wspólników w spółkach kapitałowych. Jak co roku, data 30 czerwca jest datą graniczną - spółki kapitałowe do tego dnia powinny odbyć odpowiednio, zwyczajne zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy. W wielu spółkach jest to okres porządkowania spraw wewnętrznych i korporacyjnych. Członkowie naszego zespołu prowadzili w tym roku znaczące i zakończone powodzeniem zwyczajne zgromadzenia spółek z udziałem wieloosobowego składu wspólników, ich pełnomocników oraz zaproszonych gości.

 • Zmiana siedziby Kancelarii

  2012-10-10

  W związku z dalszym rozwojem Kancelaria zmieniła swoją siedzibę. Od dnia 10 października 2012 r. mieścimy się w nowoczesnej inwestycji TRITON w Warszawie (Ochota) przy ul. Grójeckiej 194 lok. 55, piętro 5, blisko ścisłego centrum miasta. Dotychczasowa siedziba przy ul. Opaczewskiej 13 lok. 8 została przekształcona w filię Kancelarii.

  Budynek, w którym mieści się biuro Kancelarii, został zaprojektowany według wysokich standardów, posiada portiernię oraz wygodne położenie i infrastrukturę. W otoczeniu Kancelarii znajduje się zagospodarowane zielenią patio, a trzyminutowy spacer prowadzi wprost do Parku Szczęśliwieckiego. Aranżacja biura jest nowoczesna i funkcjonalna, dobrze przystosowana do świadczenia usług prawniczych na wysokim poziomie. Jasny i przestronny wystrój wszystkich pomieszczeń sprzyja tworzeniu wyjątkowej atmosfery miejsca pracy. Zapraszamy do odwiedzenia nas w nowej lokalizacji i zasięgnięcia szerszej wiedzy o naszej działalności.

 • Adw. Ernest Samsel o kontraktach menadżerskich w Gazecie Prawnej

  2011-12-12

  W dzisiejszym numerze Gazeta Prawna opublikowała artykuł „Firmy zatrzymują fachowców półrocznymi okresami wypowiedzenia”. W artykule została przytoczona opinia adw. Ernesta Samsel dotyczącą kontraktów menadżerskich. Z jego wypowiedzi wynika, że „najbardziej restrykcyjne obostrzenia są stosowane wobec top-menadżerów, którzy w ramach pracy otrzymują np. dostęp do technik sprzedaży lub do baz danych klientów i w ramach swoich obowiązków utrzymują z nimi bliski kontakt. Dlatego zdarzają się zastrzeżenia, iż nawet otrzymanie oferty innej pracy musi być zgłoszone pracodawcy (niejednokrotnie pod rygorem kary pieniężnej), zaś przystąpienie do rekrutacji bez powiadomienia przełożonego może być traktowane jako istotne naruszenie kontraktu menadżerskiego”. Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie internetowej: http://www.gazetaprawna.pl/serwis/praca_kariera/artykuly/574796,firmy_zatrzymuja_fachowcow_polrocznymi_okresami_wypowiedzenia.html

 • Human Dimension Implementation Meeting ODIHR OSCE

  2011-10-06

  Adwokat Joanna Dąbrowska-Samsel zaprezentowała problemy, które napotykają ofiary handlu ludźmi, w wyniku zaniedbań organów władzy publicznej w zakresie właściwej identyfikacji ofiar oraz braku profesjonalnej i udzielonej w odpowiednim czasie pomocy prawnej, podczas konferencji  the Human Dimension Implementation Meeting w Warszawie, 6 października 2011 r. - zorganizowanej przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W imieniu naszej kancelarii w konferencji uczestniczył również adw. Ernest Samsel. Komunikat prasowy został opublikowany na http://www.osce.org/odihr/83808

 • Szkolenie „Dostęp do Wymiaru Sprawiedliwości dla Ofiar Handlu Ludźmi”

  2011-03-31

  W dniach od 28 marca do 30 marca 2011 r. Pani adwokat Joanna Dąbrowska-Samsel i Pan adwokat Ernest Samsel uczestniczyli w Szkoleniu na temat Dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości dla Ofiar Handlu Ludźmi w Istambule (Turcja) zorganizowanym przez OBWE Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka przy współpracy z Uniwersytetem Bilgi w Istambule. W ramach Szkolenia Pani Joanna Dąbrowska-Samsel i Pan Ernest Samsel wygłosili wykład oraz prowadzili sesję na temat „Dostęp do Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych”. W Szkoleniu uczestniczyli prawnicy, eksperci ds. handlu ludźmi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z regionu OBWE, w tym Środkowej Azji, Kaukazu, Południowo Wschodniej Europy oraz Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. Jego celem było podniesienie poziomu współpracy pomiędzy praktykami uczestniczącymi w Szkoleniu oraz umożliwienie im dyskusji oraz wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wyzwań w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz ofiar handlu ludźmi.

 • Wyjazd studyjny Delegacji Azerbejdżanu do Polski

  2010-09-28

  W dniu 28 września 2010 r. Pani adwokat Joanna Dąbrowska-Samsel i Pan adwokat Ernest Samsel uczestniczyli w szkoleniu podczas Wyjazdu studyjnego do Polski Delegacji z Azerbejdżanu. W czasie szkolenia przeprowadzili oni wykład na temat „Prawnych aspektów handlu ludźmi w Polsce”. Wyjazd studyjny do Polski Delegacji z Azerbejdżanu obył się w dniach 27-30 września 2010 r. w Warszawie i został zorganizowany przez OBWE Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Uczestnikami byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Azerbejdżanu, Ministerstwa Pracy, Biura Prokuratora Generalnego, Państwowej Służby ds. Migracji Ludności oraz poszczególnych organizacji pozarządowych.

 • Możliwość przeglądania ksiąg wieczystych w Internecie

  2010-06-16

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym, Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło stworzyć publiczny, bezpłatny, powszechny dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych prowadzonych w postaci elektronicznej. Przeglądanie ksiąg wieczystych znajdujących się w Centralnej Bazie Danych możliwe jest od dnia 16 czerwca 2010 r. na stornie http://ekw.ms.gov.pl. Dostęp do bazy danych jest publiczny (źródło: http://www.ms.gov.pl).

 • Udział w konferencji ‘Dispute Resolution in M&A Transaction’

  2010-05-14

  Kancelaria reprezentowana przez adw. Joannę Dąbrowską-Samsel i adw. Ernest Samsel uczestniczyła w konferencji zorganizowanej w dniach 13-14 maja 2010 r. przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Temat tej dwudniowej konferencji dotyczył postępowań prowadzonych przed sądami arbitrażowymi w zakresie sporów wynikających z łączenia i podziałów spółek kapitałowych. Udział w konferencji podyktowany był faktem, iż głównym obszarem specjalizacji naszej kancelarii są sprawy sporne (zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi).

 • Udział w konferencji Wielostopniowe Metody Rozwiązywania Sporów

  2010-02-10

  Prawnicy adw. Joanna Dąbrowska-Samsel i adw. Ernest Samsel uczestniczyli w konferencji Wielostopniowe Metody Rozwiązywania Sporów zorganizowanej w dniu 10 lutego 2010 r. przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja dotyczyła problematyki postępowań mediacyjnego i arbitrażowego. Koncentrowała się na zaletach i wadach mediacji oraz arbitrażu jako pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

 • Adw. Ernest Samsel o wykorzystywaniu wizerunku osób publicznych

  2010-01-26

  Redakcja vortalu epr.pl zwróciła się do naszej kancelarii o komentarz w sprawie wykorzystania wizerunku osób publicznych bez ich zgody. Komentarz jest związany ze sprawą Prezydenta Mysłowic pana Grzegorza Osyry, który wykorzystał wizerunek Artura Rojka z zespołu Myslovitz na plakatach z okazji 650-lecia miasta. W ten sposób poszedł on śladem Tomasza Nałęcza, który w swojej prezydenckiej kampanii billboardowej wykorzystał wizerunek Baraka Obamy. Wypowiedź adw. Ernesta Samsela została opublikowana na http://www.epr.pl/prezydent-myslowic-jak-tomasz-nalecz-z-billboardow,pr-w-mediach,22583,1.html  

 • Adwokat ma prawo poświadczyć dokument za zgodność z oryginałem

  2010-01-01

  Od dnia 1 stycznia 2010 r. adwokaci uzyskali prawo poświadczania dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem. Takie uprawnienie przysługuje adwokatowi będącemu pełnomocnikiem strony w toczącym się sądowym postępowaniu cywilnym, postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym lub przed organem podatkowym. Powyższe zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów. Poświadczony przez adwokata za zgodność z oryginałem dokument ma charakter dokumentu urzędowego. Wcześniej, przed nowelizacją prawa, poświadczenie dokumentu przez adwokata w toku postępowania sądowego lub administracyjnego w większości przypadków nie miało znaczenia prawnego i nie było wiążące. Stanowiło ono element praktyki sądowej bez doniosłości prawnej. Wprowadzenie powyższych zmian w prawie posiada więc istotne znaczenie, tym bardziej iż prowadzi do obniżenia kosztów pomocy prawnej - nie ma już bowiem konieczności sporządzania odpisów przez notariusza. Aktualnie wystarczy okazanie oryginału dokumentu adwokatowi, który jest uprawniony do jego poświadczenia.